Proč vlastně NATURA 2000?

NATURA 2000 je soustava chráněných území evropského významu s nejcennějšími přírodními stanovišti a významnými druhy rostlin a živočichů.

Příroda lidem – lidé přírodě

www.nature.cz/natura2000

Česká republika jako nový členský stát Evropské unie má povinnost řídit se jejími závaznými dokumenty. V oblasti životního prostředí jsou to dvě důležité směrnice, a to Směrnice o ochraně volně žijících ptáků z roku 1979 a Směrnice o ochraně stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1992. Podle nich členské státy vymezují lokality Natury 2000, jejichž cílem je zachovat přírodní prostředí a umožnit přežití druhů rostlin a živočichů, které na mnoha místech Evropy už vymizely.

Vrchoviště - pro Šumavu typický a jeden z nejcennějších biotopů. Země Evropské unie plánovaly, že vytváření soustavy evropsky významných chráněných území dokončí již do roku 2000; a proto se celá soustava nazývá NATURA 2000.

A co lidé?

Šumavská krajina a její současný stav je výsledkem dlouhodobého soužití jejích obyvatel s přírodou. Cílem ochrany lokalit Natury 2000 není vyhnání lidí z krajiny, ale naopak podpoření takových činností, které umožní lidem i přírodě přežít do budoucna. Proto i finanční prostředky jak z EU, tak i z rozpočtu ČR jsou a budou směrovány tak, aby bylo podporováno šetrné využívání krajiny. Při přípravě plánů péče a konkrétních opatření pro jednotlivé části naturových území budou zohledňovány zájmy místních obyvatel, ať již to bude v oblasti zemědělství, lesnictví nebo aktivit spojených s turistickým využitím území. Obecně platí, že nebudou povolovány pouze takové činnosti, které by mohly poškodit předmět ochrany konkrétní lokality. Na většině území se bude tedy hospodařit stejným způsobem jako dosud.

A co dál?

V únoru roku 2005 byl zaslán Národní seznam evropsky významných lokalit do Bruselu Evropské komisi. V průběhu šesti let od jeho schválení Evropskou komisí (což asi nebude jen otázkou několika měsíců, neboť Evropská komise pečlivě prověřuje národní seznamy všech 10 nových členských zemí EU) by měly být navržené lokality vyhlášeny a chráněny podle naší české legislativy. Znamená to, že pouze pro ta území, která dosud nejsou nijak chráněna, bude nově vybrána vhodná kategorie ochrany. V případě Šumavy, kde Evropsky významná lokalita na několika místech přesahuje rozsah dnešní CHKO, se uvažuje o dvou možnostech – rozšíření CHKO nebo vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka.

Zdroj: Národní park Šumava